Bölge Müdürlüğümüzün, Cumhuriyet döneminde 1924 yılı Bütçe Kanunu çerçevesinde temeli atılan ormancılık örgütlenmesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı yapılanmasında 8 Başmüdürlükten biri olan Bolu Başmüdürlüğüne bağlı Zonguldak Orman Müdürlüğü olarak ilk nüveleri atıldı. Zonguldak Orman Müdürlüğü 1937 yılında “Orman Çevirge Müdürlüğü”, 1944 yılında “Orman Revir Amirliği” olarak isimlendirilirken 1967 yılına gelindiğinde Orman Genel Müdürlüğünün 21.08.1967 tarihli oluru ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nden ayrılarak, 28.10.1967 tarihinde Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü olarak faaliyetlerine başlamıştır.

    Günümüzede Bölge Müdürlüğü sınırları dâhilinde Bartın, Devrek, Dirgine, Kdz. Ereğli, Karabük, Safranbolu, Ulus, Yenice,  Zonguldak olmak üzere 9 adet Orman İşletme Müdürlüğü ile 1 adet Fidanlık Müdürlüğü ve Yaylacık Araştırma Mühendisliği bulunmaktadır. Yenice ve Karabük Orman İşletme Müdürlükleri Uluslararası FSC (Forest Stewardship Council-Orman Yönetim Konseyi) belgesine sahip işletmeleridir.    Şekil 1.Çalışma Alanı (Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü) Haritası.

     Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Batı Karadeniz’de, Zonguldak, Karabük (Eskipazar ilçesi hariç), Bartın ve Bolu ilinin Mengen ve Yığılca ilçelerinin bir bölümünü kapsar. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nün kuzey ve kuzeybatısı Karadeniz, güneyi Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, güneydoğusu Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ve doğusu Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile çevrili olup 41 00 ile 41 48 Kuzey Enlemi, 31 10 ile 32 50 Doğu Boylamı arasında yer alır.
     Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünün ormanlarının %100’ü koru vasıftadır, baltalık orman bulunmamaktadır. Koru ormanların %70’i yapraklı, %30’u ibreli ve ibreli+yapraklı ağaçlardan oluşmaktadır. Ormanlarda hâkim ağaç türü başta kayın olmak üzere sırasıyla göknar, meşe, karaçam, gürgen, sarıçam, kestane, kızılçam, titrek kavak, çınar, kayacık, ıhlamur, sahil çamı, karaağaç vs. gibi birçok ağaç ve ağaççık türleridir.
      Bölge Müdürlüğünün genel alanı 945.825 Ha olup, genel alanı içerisinde, 606.309 ha. ormanlık alana (%64,1) sahiptir. Ormanlık alanın 527.263 Ha’ı verimli koru (%87), 79.046 Ha’ı bozuk koru (%13) vasıflı ormandır.
       Yıllık ortalama sıcaklık 13.4 °C, yıllık ortalama yağış 1184,8 kg/cm2, yıllık ortalama nispi nem % 66'dır.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü; 
• 12 Şube Müdürlüğü, 
•   9 Orman İşletme Müdürlüğü, 
•   1 Orman Fidanlık Müdürlüğü, 
• 93 Orman İşletme Şefliği, 
•   4 Kadastro ve Mülkiyet Şefliği, 
•   1 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, 
•   1 Fidanlık Şefliği, 
•   2 Depo Şefliği, 
•   5 Orman Kadastro Komisyon Başmühendisliği (99,100,103,104,196), 
•   1 Elektronik Haberleşme ve Atölye Şefliği ile çalışmalarını sürdürmektedir. 


MİSYONUMUZ:
     Orman ve orman kaynaklarını her türlü tehlikelere karşı korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde ve topluma çok yönlü sürdürülebilir faydalar sağlayacak şekilde yönetmektir.

VİZYONUMUZ:
       İnsana, doğaya ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir orman yönetimini sağlayan şeffaf ve saygın bir kurum olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ:
      Sürdürülebilirlik, Şeffaflık, Küresel Sorumluluk ve Doğaya Saygı, Doğal Peyzaja Saygı, Biyolojik Çeşitliliği Koruma, Kırsal Halkın İstekleri ile Kültür ve Geleneklerine Saygı, Ekosistem Tabanlı Çok Fonksiyonlu Planlama, Koruma-Kullanma Dengesi, Stratejik Yönetim, Etkin Denetim, Çalışan ve Müşteri Memnuniyeti, Sektör İçi ve Sektörler Arası Eşgüdüm, Korumada Önleyici Tedbirlere Ağırlık Vermek, Halkla İlişkiler ve Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi, Katılımcılık, Güvenilirlik, Verimlilik ve Maliyet Etkenliği, Doğaya Uyumluluk.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ:
      Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,
     Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak,
       Orman idaresi, ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,
         Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek,  
      Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini ve etüt proje yapılmasını sağlamak. Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde küçük çaptaki yapım, bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlamak,
      Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde İşletme Müdürlükleri arasında Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek,
        Hizmetleri ile ilgili olarak Mülki İdare Amirleri, diğer kuruluş ve bölgelerle işbirliğinde bulunmak,
         Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak.​​​