​Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

1-Bölge müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile ilgili çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

2-Bölge müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç duyulan yazılımları veya yazılım geliştirme araçlarını belirlemek, geliştirmek veya tedarik etmek.

3-Bölge müdürlüğü bilgi ve iletişim çalışmaları için gereken her türlü donanım ve çevre birimlerini tedarik etmek ve gerekli teknik desteği sağlamak.

4-Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak bölge müdürlüğüne bağlı birimlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak.

5-Bölge müdürlüğü için uygun bilgisayar ağlarını planlamak, tasarlamak, kurmak ve işletmek, ortaya çıkan sorunları incelemek ve çözmek, düzeltici önlemleri almak.

6-Bölge müdürlüğü teşkilâtı için bilgi işlem plânlamasını yapmak ve uygulamak.

7-İnternet erişim ve iletişim hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

8-Bilgi ve iletişim konularında gereken eğitimlerin yapılmasını sağlamak.

9-Bilgi iletişim teknolojileri ile ilgili birimlerin kullandığı, sunduğu ve ihtiyaç duyduğu standartları geliştirmek.

10-Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşan donanım taleplerini belirlenmiş objektif kriterlere göre değerlendirmek, alınması kararlaştırılan donanımların onayını merkeze sunmak.

11-Bölge Müdürlüğünün web sayfasını kurumsal standartlara uygun hazırlamak, güncellenmesini sağlamak.

12-Bölge Müdürlüğünün; Kurumsal güvenlik politikasını kapsamında; Bilgi Güvenliğini gözden geçirerek güncellenmesini ve devamlılığını sağlamak, uygulama çalışmalarının takibini yapmak, bilgi güvenliği ekipmanının, yazılımının ve diğer bilgi teknoloji varlıklarının korunmasının teminine yönelik tedbirleri almak.

13-Bu Yönetmelikte yer alan orman işletme müdürlükleri bağlı birimlerinden olan bilgi ve iletişim teknolojileri şefliklerinin görevlerini takip ve kontrol etmek.

14-Bölge Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.