Makine-İkmal Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

1-Üretim ve ağaçlandırma makineleri ile hizmet vasıtalarının rasyonel bir şekilde çalışmalarını sağlamak, bakım, onarım ve terkin işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

2-Üretim ve diğer ormancılık faaliyetleri dikkate alınarak orman yolları ağının tespitini ve orman yol şebeke planlarına göre orman yollarının etüt projesini yapmak, yapım, bakım ve onarımı ile ilgili programı hazırlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak,

3-Diğer birimlerce yapılacak olan orman yollarının yapım, bakım ve onarım programını yol şebeke planlarına göre tespit etmek ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli koordinasyonu sağlamak,

4-Bina ve tesislerin yapım, bakım, onarım ve benzeri işlerini yapmak veya yaptırmak, taşınmaz malların envanter alım, satım, takas ve terkin işlerini yürütmek,

5-Bölge Müdürünün vereceği benzeri hizmetleri yapmaktır.