Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü, taşrada Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak

Orman Genel Müdürlüğü; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ve Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığının, görevlerini yürütmektedir.

 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı işler olarak;

1-Bölge Müdürlüğünün yıllık Konsolide bütçesini ve yatırım programı teklifini hazırlayarak makamın onayına sunmak,

2-Yıl içinde programları ve yatırımları takip ederek yatırımların gerçekleşmelerini ve programların uygulanmasını her üç ayda bir ve yıl sonunda Genel Müdürlüğe bildirmek,

3-Valiliklerle gerekli koordineyi sağlayarak illere ait yatırımların gelişmesi hakkında Vilayete bilgi iletmek,

4-Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ormancılık Ana Planı ve Bölgesel Projelerin hazırlanması ve revizyonu için Genel Müdürlükçe istenilecek çalışmaları yapmak,

5-Bölge Müdürlüğünün “Yıllık Çalışma Programı”nı hazırlamak,

6-Planlama ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak,

7-Dünya Gıda Programı çerçevesinde Bölge Müdürlüğü mıntıkasında uygulanacak gıda yardımlarında gerekli koordineyi sağlamaktır.

 

Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığına bağlı işler olarak;

1-"Orman Amenajman Planlarının düzenlenmesi, Uygulanması, Denetlenmesi ve Yenilenmesi hakkında Yönetmelik" te belirlenen esaslara göre Amenajman Planlarının uygulanmasını takip ve kontrol etmek,

2-Amenajman Plan uygulamaları ile ilgili olarak yıl sonunda Genel Müdürlüğe 35, 36, 37 nolu cetvelleri göndermek,

3-Ormanların her türlü bakım ve gençleştirme çalışmalarını takip ve kontrol etmektir.